Інтернет речей (IoT)

Керування побутовими предметами, бізнес-процесами  та промисловістю без участі людини – це майбутнє, яке будуть створювати спеціалісти з інтернету речей. Перший ІТ-університет проводить навчання з найбільш актуального ІТ-напряму, який повністю переверне життя людства. Вища освіта під керівництвом досвідчених менторів, створення креативних проектів, практика та стажування за кордоном – Перший ІТ-університет допоможе зробити перший крок у майбутнє.

Вища освіта в Першому ІТ-університеті це:

 • навчання за програмами світових вишів
 • максимум практики – мінімум теорії
 • викладачі – практики з ІТ-компаній, що знають потреби ринку та вимоги до спеціалістів
 • співпраця з ІТ-компаніями та практика на реальних проектах
 • міжнародні стажування
 • якість освіти, що відповідає європейським стандартам

Інформація про програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація – Інтернет речей

Кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Тривалість навчання – 4 роки

Тижневе навантаження – 22-24 годин

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Ціль програми – забезпечити студентам здобуття знань та умінь, що відносяться до ефективного використання сучасних інструментальних засобів для побудови масштабних цифрових середовищ з елементами штучного інтелекту, які допомагають людині у повсякденному житті.

Профіль програми

Навчальна програма підготовки бакалавра спрямована на вивчення і набуття уміння розробки програмного забезпечення, програмно-апаратних систем, засобів інформаційних технологій, комп’ютерних інтелектуальних систем прийняття рішень та елементів захисту в різноманітних комунікаційних сеансах.

Навчання студентів стане інструментом дослідження і розуміння навколишнього світу, які допомагають зрозуміти реалізацію потенціалу інтернету речей. В процесі навчання студенти набувають практичних навиків не тільки в технологічній області, а й в напрямах архітектурної, управлінської та організаційної виробничої діяльності.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної діяльності в процесах створення інформаційних технологій, розробки розумних пристроїв та розумних систем.

Навчальна програма


Цикл Назва дисципліни Кредити
І Семестр
ПП Дискретна математика ч.1 5
ПП Вступ до програмування ч.1 6
ПП Лінійна алгебра 5
ПП Комп’ютерні мережі 6
ЗП Іноземна мова ч.1 5
ЗП Ділова мова і комунікативні технології 3
ІІ Семестр
ПП Дискретна математика ч.2 4
ПП Вступ до програмування ч.2 5
ПП Математичний аналіз 4
ПП Комп’ютерна графіка 6
ЗП Іноземна мова ч.2 5
ЗП Соціологія та психологія 3
ЗП Філософія 3
ІІІ Семестр
ПП Обчислювальна геометрія 5
ПП ООП ч.1 4
ПП Теорія імовірностей і мат статистика 5
ПП Операційні системи 3
ЗП Інтелектуальна власність / Ділова англ мова / Ліцензування та сертифікація програмних продуктів / Практикум з англ мови 5
ПП Бази даних 5
ПП Архітектура комп’ютерів 3
IV Семестр
ПП ООП ч.2 5
ПП Системне програмування 5
ПП Теорія алгоритмів 5
ПП Теорія прийняття рішень 5
ПП Веб-технології та веб-дизайн 6
ПП Основи економіки 4
V Семестр
ПП Технології розподілених систем та паралельних обчислень 5
ПП Інформаційні системи 5
ПП Основи штучного інтелекту 6
ПП Людино-машинна взаємодія 5
ПП Системний аналіз 4
ПП Проектування програмних систем 5
VI Семестр
ПП Клієнт-серверне програмування 5
ПП Основи управління ІТ проектами 5
ПП Основи захисту інформації 5
ПП Бізнес-аналіз 5
ДС Цифрова електроніка 5
ДС Інтерфейси та протоколи передачі даних 5
VII Семестр
ДС Проектування інтернет речей 4
ДС Робототехніка ч.1 5
ДС Програмування для мобільних платформ 5
ДС Якість програмного забезпечення та тестування 4
ДС Робототехніка ч.2 5
ДС Цифрова обробка сигналів 4
ПП Проектно-технологічна практика 3
VIII Семестр
ДС Вибіркові компоненти інших освітньо-професійних програми 7,5
ДС Впровадження та супровід програмного забезпечення 4
ДС Менеджмент проектів з розробки програмного забезпечення 5
ПП Переддипломна практика 4,5
ПП Виконання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи 9

Інструментальні засоби та технології


В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування С, Objective-C, С++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, Lisp, Scala.
 • Низькорівневі мови програмування: Асемблер, Pcode, Байт-код Java, Perl, CIL.
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії: UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби.
 • Мережеві засоби: архітектури мережевих систем, протоколи моделi OSI, програмні комунікаційні інтерфейси.
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison.
 • Технології ідентифікації (RFID і ін.) та комунікаційні технології Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee і ін.

Результати навчання


У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність реалізовувати проектні рішення у вигляді програмних продуктів.
 2. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 3. Здатність проектувати та розробляти розумні пристрої , у тому числі такі, що є частиною розумних систем чи інтелектуального середовища.
 4. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.
 5. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
 6. Здатність проектувати та аналізувати ефективність засобів захисту та управління безпекою в прогрмано-апаратних рішеннях інтернету речей.
 7. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 8. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.
 9. Здатність проектувати та створювати програмні продукти різних видів; володіння основами конструювання програмного забезпечення.
 10. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 11. Здатність до застосовування сучасних інструментальних засобів для розробки програмних рішень в різноманітних прикладних областях.
 12. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 13. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Працевлаштування


Випусник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема такі посади:

 • Розробник прикладного програмного забезпечення.
 • Розробник і адміністратор обчислювальних середовищ.
 • Розробник смарт (“розумних”) пристроїв.
 • Інженер-робототехнік.
 • Архітектор “розумних” систем.
 • Аналітик комп’ютерних систем.
 • Аналітик даних.
 • Розробник засобів захисту інформації.